Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

1

Solicitant

 

PARTENERIATUL DINTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA ȘI UAT JUDEȚUL PRAHOVA

2

 

Program – Axă /Domeniu de intervenţie/

Sub-domeniu

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Prioritatea de Investiții 8.1: Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin imbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Obiectivul specific 8.3. – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități.

 

3

Denumire proiect propus

Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, județul Prahova, ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi

cod SMIS 118803

 

4

Localizarea

proiectului

România, judeţul Prahova, Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Florești

5

Durata proiectului

85 luni, constând în:

19 luni – perioada de pregătire și evaluare a proiectului;

- 66 luni – perioada de implementare de la semnarea contractului de finanțare

 

6

Obiectivul

proiectului

 

Scop/Obiectivul general: Dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul C.R.R.N.P.A.H. Călinești.

 

Obiectivele specifice:

1.      Înființarea a trei locuințe protejate (LP) cu o capacitate de 10 locuri/LP;

2.      Dezinstituționalizarea a 30 de persoane cu dizabilități din cadrul C.R.R.N.P.A.H. Călinești prin transferul acestora în cele trei locuințe protejate;

3.      Înființarea a unui centru de zi (CZ) pentru persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate și pentru alți membri ai comunității – persoane cu dizabilități, în vederea prevenirii instituționalizării;

  1. Furnizarea serviciilor de îngrijire de zi pentru 30 de persoane cu dizabilități.

 

7

Grup ţintă

 

Beneficiarii direcţi:

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt 30 de persoane cu dizabilități instituționalizate în prezent în cadrul C.R.R.N.P.A.H. Călineşti, principalii descriptori fiind:

- genul: 18 bărbaţi şi 12 femei;

- grupa de vârstă:

45 ani – 49 ani, 1 persoană;

50 ani – 54 ani, 3 persoane;

55 ani – 59 ani, 15 persoane ;

60 ani – 64 ani, 6 persoane ;

65 ani – 69 ani, 1 persoană;

70 ani – 74 ani, 3 persoane ;

75 ani – 79 ani, 1 persoană.

- grad de handicap (accentuat – 27 persoane, grav – 2 persoane, mediu – 1 persoană).

 

Beneficiarii indirecţi:

- familiile celor 30 de persoane cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din cadrul C.R.R.N.P.A.H. Călineşti;

- personalul care va lucra în cadrul locuinţelor protejate;

- persoanele cu dizabilităţi ocrotite în cadrul familiilor naturale din comunitatea locală care vor avea acces la serviciile centrului de zi;

- comunitatea judeţului Prahova şi a comunei Floreşti, prin dezvoltarea sistemului de servicii sociale;

- C.R.R.N.P.A.H. Călineşti, care va intra în procesul de restructurare.

 

8

Beneficiile proiectului

- îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale beneficiarilor C.R.R.N.P.A.H. Călinești, a stării lor de sănătate și dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;

- creşterea gradului de implicare în activităţi lucrative a beneficiarilor şi creşterea gradului de incluziune socială a acestora;

- desfăşurarea activităţilor în condiţii adecvate la nivelul locuințelor protejate;

- creșterea confortului persoanelor cu dizabilități care beneficiază de găzduire și îngrijire în cadrul locuințelor protejate, dar şi a personalului care lucrează în cadrul acestora;

- asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților de ergoterapie și creșterea șanselor de recuperare a beneficiarilor;

- întărirea legăturilor dintre cei implicaţi în educaţia şi pregătirea psiho-socială a beneficiarilor, precum şi găsirea unor soluţii concrete, reale şi utile pentru promovarea cerinţelor persoanelor cu dizabilități în direcţia egalizării şanselor acestora de integrare socială cu a celorlalţi membri ai societăţii.

 

9

Impact

- tranziția de la serviciile sociale furnizate în sistem instituționalizat (centru rezidențial de tip clasic, de mare capacitate) la serviciile furnizate în cadrul comunității, prin încurajarea investiției în locuințe protejate pentru un număr cât mai mare de beneficiari;

- consolidarea avantajelor alternativei de protecție în locuința protejată față de îngrijirea în centrul rezidențial de tip clasic şi ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute şi acceptate la nivel european;

- dezvoltarea sistemului de servicii la nivelul județului Prahova şi, în special, la nivelul comunei Florești prin înființarea serviciilor de îngrijire de zi pentru persoanele cu dizabilități;

- îmbunătăţirea nivelului de îngrijire şi asistenţă, prin crearea unor condiţii de viaţă şi de recuperare corespunzătoare, respectiv prin dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate;

- asigurarea unui răspuns la nevoile exprimate de comunitatea locală și comunitățile învecinate de dezvoltare a unor servicii de îngrijire de zi pentru recuperarea persoanelor cu dizabilități.

 

10

Bugetul

proiectului propus

Valoarea totală a proiectului = 7.576.893,59 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR = 3.038.813,55 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național = 464.759,70 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului = 71.501,50 lei

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA = 4.001.818,84 lei

 11 Perioada de implementare a proiectului

Data începerii proiectului: 11.03.2019

Data finalizării proiectului: 31.08.2024

12 Rezultatele proiectului

1. Indicatori prestabiliți:

- de rezultat:30 beneficiari ai serviciilor sociale de tip rezidențial acordate în instituții de tip vechi – persoane cu dizabilități;

- de realizare: 30 beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură de dezinstituționalizare construită/reabilitată/modernizată/extinsă/dotată; 30 beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/extinsă/dotată;

2. Indicatori suplimentari de proiect: 1 centru de zi și 3 locuințe protejate.